Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Loes op Locatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en Loes op Locatie gesloten overeenkomsten waarbij door bemiddeling van Loes op Locatie gebruik gemaakt wordt van locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Hierbij geldt dat:

--- De eigenaar van de locatie te allen tijde de beschikkingsmacht behoudt over de onroerende zaak en dat deze aanwezig is op de locatie tijdens de ter beschikking stelling.

--- Loes op Locatie uitdrukkelijk de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden verwerpt, voor zover deze afwijkend zijn.

Artikel 2. Verzekering en borg

--- De opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een schade verzekering met voldoende dekking voor eventuele schade aan de locatie of de daar aanwezige spullen en het ontstaan van lichamelijk letsel tijdens de productie. Graag wijzen we u er uitdrukkelijk op dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor alle schade die ontstaat aan de locatie of de daar aanwezige spullen welke voortvloeit uit werkzaamheden of aanwezigheid. Tevens is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat de hoogte van zijn schadeverzekering voldoende is om eventuele schade te dekken welke direct of indirect voortvloeit uit de activiteiten verricht door de opdrachtgever op de locatie.

--- De eigenaar van de locatie en/of Loes op Locatie kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal, lichamelijk letsel of het overlijden van personen op de locatie welke direct of indirect voortvloeien uit de activiteiten verricht door de opdrachtgever op de locatie.

--- De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en het nalaten van alle personen die uit hoofde van de overeenkomst de locatie betreden.

--- Loes op locatie behoudt zich het recht voor om vooraf een (aanvullende) borgstelling te verlangen.

--- Wanneer er tijdens de productie schade ontstaat aan de locatie of de daar aanwezige spullen dient de opdrachtgever dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar van de locatie en aan Loes op Locatie. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk deze schade binnen 14 dagen na afloop van de productie te (doen) herstellen. Wanneer de verzekeringsdekking niet afdoende blijkt wordt de schade verhaald op de opdrachtgever.

--- Schade die door de eigenaar van de locatie achteraf wordt ontdekt dient binnen 24 uur aan Loes op Locatie gemeld te worden.

--- Alle kosten die door Loes op Locatie gemaakt worden in verband met schade, waaronder begrepen bureaukosten, kosten derden etc., zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek te worden voldaan.


Artikel 3. Tijden op de set

Voor fotografie kunnen locaties geboekt worden voor:

--- Een dagdeel: 4,5 aaneengesloten werkuren, aan te vangen voor 10.00 uur of na 13.00

--- Een hele dag: 9 aaneengesloten werkuren, aan te vangen voor 10.00 uur.

Voor het maken van bewegende beelden kunnen locaties worden geboekt voor:

--- Een halve dag: 5 aaneengesloten werkuren, aan te vangen voor 09.00 uur of na 13.00 uur.

--- Een hele dag: 10 aaneengesloten werkuren, aan te vangen voor 09.00 uur.

Bij uitloop geldt een gedeelte van een uur als een geheel uur.

De werktijd gaat in bij aankomst van de eerste persoon van het productieteam op de locatie en loopt af bij het vertrek van de laatste persoon.

Artikel 4. Regels tijdens het gebruik van de locatie

Tijdens het gebruik van een locatie zijn de algemene huisregels van Loes op Locatie van toepassing. Eventuele aanvullingen op de algemene huisregels zijn opgenomen in de boekingsbevestiging. Wanneer de opdrachtgever wil afwijken van de huisregels dient dit vooraf te worden afgesproken en opgenomen te worden in de boekingsbevestiging. Wij vragen u zich goed op de hoogte te stellen van deze regels en deze te respecteren. Veel van de locaties zijn immers het privé huis van de locatiehouder.

De huisregels:

--- Roken op de locatie is niet toegestaan tenzij expliciet anders overeengekomen met de eigenaar van de locatie.

--- Geen gebruik maken van het op de locatie aanwezige bestek, servies, kookgerei, eten en drinken.

--- De locatie dient te worden achtergelaten zoals deze is aangetroffen: Schoon en opgeruimd. Al het eventuele afval dient verwijderd te worden en spullen dienen op de originele plek te zijn teruggeplaatst. Wanneer de locatie niet schoon wordt achtergelaten behoudt Loes op Locatie zich het recht voor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

--- Geen gebruik maken van eventueel aanwezige muzieksystemen, TV, telefoon of computers.

--- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van een zwembad, openhaard en de keukenfaciliteiten wanneer dit vooraf is overeengekomen.

--- Geen gebruik maken van de bedden, handdoeken, beddengoed of linnen tenzij vooraf anders overeengekomen.

--- Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen naar de locatie zonder dat hier vooraf toestemming voor is gegeven door de eigenaar van de locatie.

--- Overlast voor de buurt: In het geval dat een productie overlast kan bezorgen voor de buren van een locatie dient de opdrachtgever de betrokken buren minimaal 48 uur van te voren per brief op de hoogte te stellen van het plaatsvinden van de productie en de te verwachten overlast. In deze brief dienen de starttijd, verwachte eindtijd, contactgegevens en parkeerafspraken vermeld te worden. In de regel geldt, hoe meer informatie hoe beter!

--- Indien van toepassing: De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen over de juiste vergunningen te beschikken.

--- Indien deze regels overtreden worden kan een boete worden opgelegd door Loes op Locatie van 100 euro per overtreding zonder dat in gebreke stelling vereist is.

Artikel 5 Annuleringen, opties en weersafhankelijke boekingen

Annuleringen

Eendaagse boekingen kunnen tot 48 uur voor de geboekte periode kosteloos geannuleerd worden. Bij meerdaagse boekingen is de termijn waartegen uiterlijk dient te worden geannuleerd even lang als de periode waarvoor is geboekt. Met andere woorden: Een boeking voor 2 dagen kan tot 2 dagen van te voren kosteloos geannuleerd worden en een 5 daagse boeking dient minimaal 5 dagen van te voren geannuleerd te worden. In geval van een latere annulering is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering of een ' no show' op de dag waarvoor is geboekt is de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Opties

De opdrachtgever kan een optie nemen op een locatie en tijd. Deze optie dient minimaal 48 uur van te voren omgezet te worden in een definitieve boeking. Bij niet-tijdige uitoefening van de optie komt deze automatisch te vervallen.

Weersafhankelijke boekingen

Loes op Locatie biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een zgn. 'mooi weer boeking' te doen. Dit dient expliciet vermeldt te worden op de boekingsbevestiging en houdt in dat de boeking alleen van kracht wordt wanneer het weer van een bepaald, in de boekingsbevestiging benoemd, type is. Als dit weertype uitblijft kan de opdrachtgever de boeking tweemaal zonder extra kosten naar een nader overeen te komen tijdstip verplaatsen. Wanneer hierna nog steeds geen sprake is van het benoemde weertype dan is de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd.

Artikel 6. Agentschap provisie

Loes op Locatie berekend een provisie percentage van 20% over de gebruiksvergoeding van de locatie en geldende toeslagen. Alle genoemde vergoedingen en toeslagen zijn exclusief de agentschap provisie en exclusief BTW.

Artikel 7. Gebruiksvergoeding locatie

De gebruiksvergoeding voor het non-exclusieve gebruik van een locatie wordt voorafgaand aan de productie door Loes op Locatie vastgesteld. Deze wordt duidelijk vermeld op de boekingsbevestiging.

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de tariefgroep van de locatie en het doel van het gebruik van de locatie. Voor het doel van het gebruik wordt een onderscheid gemaakt tussen:

--- Fotografie: 1) Redactioneel, 2) Advertorial of 3) Commercieel

--- Bewegend beeld: 1) Televisie drama, 2)Televisie reality/show, 3) Bedrijfsvideo,4) Commercials of 5) Speelfilm

--- Ander gebruik van de locatie: Deze prijs is op maat en wordt vastgesteld in overleg met de eigenaar van de locatie.

Artikel 8 Toeslagen

Bovenop de gebruiksvergoeding kunnen toeslagen van toepassing zijn. Toeslagen worden in ieder geval berekend voor:

--- Het gebruik van de keuken voor een culinaire productie

--- Aanwezigheid van meer dan 10 personen op de locatie op enig moment

--- Overuren bij fotografie na 8 uren en bij film/ video na 10 uren. In het geval van overuren geldt dat een gedeelte van een uur als heel uur wordt doorberekend.

--- Het overblijven van goederen en/of apparatuur op de locatie

--- Het niet schoon achterlaten van de locatie

--- Het vervaardigen van bijzonder reclame materiaal zoals showcards, billboards, abriposters, aanplakbiljetten, posters, displays, verpakkingen of enig ander materiaal.

--- Het gebruik van het beeldmateriaal voor meer dan 1 doel, 1 land, 1 medium of 1 onderwerp

Voor opbouw, afbraak en het dressen van een locatie gelden gereduceerde vergoedingen. Verder kan er worden afgeweken van de algemene gebruiksvergoeding van de locatie wanneer het beeldmateriaal buiten Nederland wordt gebruikt of wanneer er exclusiviteit wordt bedongen.

Indien een toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.

Artikel 9 Betalingen

De opdrachtgever ontvangt een factuur van Loes op Locatie voor het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Loes op Locatie. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd te betalen. De locatiehouder ontvangt pas betaling zodra wij deze van u ontvangen hebben.

Met betrekking tot de betaling van facturen geldt dat:

--- In het geval van niet-tijdige betaling een vertragingsrente is verschuldigd over de hoofdsom van de betreffende factuur van 1% per maand. Hierbij wordt een gedeelte van een maand gerekend tot een volle maand.

--- Alle kosten welke door Loes op Locatie worden gemaakt ter verkrijging van betaling, hetzij in, hetzij buiten rechte, waaronder begrepen eventueel gemaakte advocaatkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voornoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van 300 Euro.

--- De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ook al is deze op zijn verzoek ter hand van derde gesteld. Loes op locatie heeft het recht haar prestatie op te schorten, zodra en zolang de opdrachtgever nalatig is, respectievelijk blijft, aan enige opeisbare betalingsverplichting te voldoen.

--- Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

--- De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening met aan Loes op Locatie verschuldigde vergoedingen.

Artikel 10. Gebruik van het beeldmateriaal

De opdrachtgever krijgt het recht het op de locatie verkregen beeldmateriaal als volgt te gebruiken:

Fotografie (stills):

Het beeldmateriaal mag gedurende de periode van 1 jaar gebruikt worden voor het vooraf overeengekomen doel. Hierbij gelden de volgende beperkingen, tenzij vooraf anders overeengekomen.

--- Redactioneel gebruik: eenmalig in de redactionele kolommen van 1 titel (tijdschrift);

--- Advertorial gebruik: per advertorial zijn 3 plaatsingen toegestaan in een tijdschrift in combinatie met een aanbieding van een fabrikant ten behoeve van bijv. ledenwerving of een productpromotie;

--- Commercieel gebruik: gedurende één jaar bij gebruik in een advertentie of een brochure in beperkte oplage.


Bewegend beeld:

Het beeldmateriaal mag gedurende één jaar voor één land gebruikt worden voor het vooraf overeengekomen doel. Voor televisiedrama geldt dat het beeldmateriaal alleen gebruikt mag worden voor de aflevering waarvoor opgenomen is.

Herhalingen van de aflevering dienen binnen 12 maanden na de opname uitgezonden te worden.

Wanneer de locatie, c.q. het verkregen beeldmateriaal, op enige andere wijze wordt gebruikt dan vooraf is overeengekomen is dit een inbreuk op de rechten van de locatiehouder/-eigenaar wat resulteert in een verplichting tot schadevergoeding. Deze schadevergoeding bedraagt minimaal 200% van het factuurbedrag.

De opdrachtgever is verplicht ook met derden die betrokken zijn bij de productie (zoals fotografen en filmers) overeen te komen dat het verzamelde beeldmateriaal en de locatie niet anders gebruikt worden dan overeengekomen met de locatiehouder/- eigenaar en Loes op Locatie. De opdrachtgever vrijwaart Loes op Locatie uitdrukkelijk en volledig tegen aanspraken van de locatiehouder/-eigenaar en dient alle kosten van juridische bijstand aan Loes op Locatie te vergoeden.

Artikel 11. Uitbreiding gebruik beeldmateriaal

Wanneer u het verkregen beeldmateriaal voor een langere periode of voor een ander doel wilt gebruiken dient u contact op te nemen met Loes op Locatie. Hiervoor wordt dan een separate overeenkomst afgesloten. Zonder schriftelijke toestemming van Loes op Locatie is het niet toegestaan om het op de locatie verkregen beeldmateriaal te gebruiken voor enig ander doel of een langere periode dan vooraf overeengekomen. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Loes op Locatie bij iedere voorgenomen wijziging van het gebruik van het materiaal welke een wijziging in de overeenkomst impliceert.

Afspraken met derden

Wanneer de opdrachtgever afspraken maakt met derden over het gebruik van het beeldmateriaal dienen deze afspraken in overeenstemming te zijn met de gesloten overeenkomst met Loes op Locatie en de locatiehouder/-eigenaar.

Het niet nakomen van de overeenkomst met Loes op Locatie en de locatiehouder/-eigenaar geeft Loes op Locatie het recht een direct opeisbare boete op te leggen van vijf maal het totale factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling vereist is. Deze boeteclausule dient, in de vorm van kettingbeding, door de opdrachtgever opgenomen te worden in overeenkomsten die gesloten worden met derden.

Artikel 12. Contact

Het is opdrachtgevers in geen geval toegestaan om direct contact op te nemen met eigenaren van locaties. Voor vragen of toekomstige boekingen kunt u, ook buiten kantooruren, contact opnemen met Loes op Locatie.

Artikel 13. Foto's van de locatie

Loes op Locatie kan niet garanderen dat de foto's waarmee een locatie wordt gepresenteerd exact overeenkomen met de huidige situatie: Tuinen veranderen mee met de seizoenen en meubels worden gekocht en verkocht, sommige locaties zijn gestyled ten behoeve van de foto's etc. Locatie eigenaren stellen ons op de hoogte van grote veranderingen (verbouwingen en/of nieuwe kleuren op de muren) echter Loes op Locatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de situatie op de locatie ten tijde van de boeking anders is dan op de vooraf gepresenteerde foto's. De opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid een locatie te bezoeken voordat de boeking wordt bevestigd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en geheimhouding

Loes op Locatie is jegens de opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid voor meer aansprakelijk, dan in het totaal in het verband met de opdracht betaalde bedragen, of, indien de verzekering de schade dekt, tot de uitgekeerde som. Loes op Locatie is niet aansprakelijk indien de door de opdrachtgever geboekte locatie eerder of later gebruikt is of wordt door een partij, die als concurrerend is te bestempelen. Laatstgenoemde omstandigheid ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de verschuldigde vergoeding te voldoen. Bij annulering door locatiehouder, zal Loes op Locatie zich inspannen een vergelijkbare locatie voor de opdrachtgever te verzorgen. Loes op Locatie zal echter nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele kosten en schade, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de omstandigheid dat zij hierin niet slaagt of dat opdrachtgever niet akkoord gaat met de vervangende locatie. Loes op Locatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van de locatiehouder. Partijen verplichten zich feiten en omstandigheden van vertrouwelijke aard, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, geheim te houden, tenzij bekendmaking van wezenlijk belang is bij eis of verweer in een gerechtelijke procedure.

Artikel 15 Geschillen en rechtskeuze

--- In geval van enige bezwaren, op- of aanmerkingen over de locatie, dient de opdrachtgever Loes op Locatie hiervan op de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, onder vermelding van de gemotiveerde gronden daarvan. Zonder zodanige onverwijlde kennisgeving zullen de overeengekomen werkzaamheden geacht worden naar volle tevredenheid van opdrachtgever te zijn uitgevoerd. In alle gevallen zal als uiterste termijn hiertoe dienen de termijn van 8 dagen na factuurdatum (zie ook artikel 9: Betalingen)

--- Alle geschillen, ontstaan uit een bij Loes op Locatie geplaatste boekingsopdracht welke niet in der minne kunnen worden opgelost worden in eerste aanleg ter uitsluitende beoordeling voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, onverlet het recht van Loes op Locatie om gedaagde te dagen voor de kort geding-rechter in diens/dier arrondissement.

--- Op de algemene voorwaarden van Loes op Locatie is het Nederlands recht van toepassing.